obiekty przemysłowe

Przebudowa polegająca na rozbudowie budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem przy ul. Północnej 14 w Głogowie na inwestycji SITECH Sp. Z o.o.

Zleceniodawca:

COMMERCECON Spółka z o.o.

Data realizacji:

styczeń 2019 – lipiec 2019

Zakres prac:

Montaż wnętrzowej stacji transformatorowej, ułożenie elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV zasilającej w/w stację i powiązań z istniejącą siecią kablową SN-20 kV, zabudowa projektowanej rozdzielnicy SN 20 kV w projektowanym pomieszczeniu, 

budowa elektroenergetycznej linii szynoprzewodów nn 0,4 kV zasilających projektowane urządzenia technologiczne,  montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz ewakuacyjnego, montaż instalacji koryt kablowych do rozprowadzenia instalacji oświetleniowej
i zasilającej wentylację wyciągową, zasilanie instalacji mechanicznej wentylacji wyciągowej hali produkcyjnej i części socjalno – biurowej,  instalacja połączeń wyrównawczych urządzeń technologicznych oraz montaż instalacji odgromową projektowanego budynku hali produkcji.